Betingelser for service- og lejeaftale med Måtteservice Danmark

1. Måtteservice Danmark (herefter MSD) forpligter sig til levering af ydelserne fastsat i service- og lejeaftalen (”Ydelserne”), fx hygiejneløsninger, vinduespudsning, rengøring, kilovask, leje af måtter, viskestykker og andre services relateret til Facility Management. Udlejer forpligter sig til at ombytte beholdning af måtter m.v. med aftalt mellemrum, under forudsætning af, at udlejer har fri adgang til de lejede artikler på den aftalte adresse, mandag til fredag i tidsrummet kl. 8.00 til 16.00 for kontorer og kl. 10.00 til 17.30 for butikker. Udlejer kan ikke garantere en fast dag på ugen for levering, og forbeholder sig ret til at ændre ugedagen for ombytning uden varsel.

2. Alle priser er i danske kroner og ekskl. moms. Den aftalte leje betales kvartalsvis forud med en fjerdedel af et års leje. Der beregnes administrationstillæg på kr. 12,5 samt miljøtillæg på kr. 39 pr. faktura. Betalingsbetingelser er 7 dage netto, herefter beregnes 2 % rente pr. mdr. Ved manglende betaling opkræves kompensationsgebyr på kr. 310 samt eventuelle rykkergebyrer på kr. 100.

3. Udlejer forbeholder sig retten til at regulere priser og tillæg to gange årligt. Endvidere forbeholder udlejer sig ret til at regulere for ændringer i offentlige afgifter. Varsling af væsentlige ændringer vil ske på faktura, e-mail, SMS eller via almindelig post. Uvæsentlige ændringer kan varsles på hjemmesiden. Betaling efter en vilkårsændring udgør accept af ændringen.

4. De lejede artikler må alene vaskes og behandles af udlejer. Artiklerne stilles til kundernes disposition og kan aldrig blive lejers ejendom. Lejerne skal brand-, tyveri- og ansvarsforsikre det lejede. Bortkomne eller beskadigede artikler erstattes af lejeren. Udlejer forbeholder sig til enhver tid ret til at kontrollere artiklernes antal og tilstand.

5. Udlejer er ikke ansvarlig for skade eller forsinkelse, som skyldes force majeure eller force majeure-lignende forhold, herunder myndighedspålæg, krig, strejke eller andre lignende omstændigheder, uanset om udlejer selv er part heri eller ej, ligesom forsinkelse fra fabrikken eller anden side ikke berettiger til opsigelse eller ophævelse af aftalen. Lejer er ikke berettiget til at fremsætte erstatningskrav eller andre krav mod udlejer i disse tilfælde.

6. Lejer indestår for udlejer for, at lejer er berettiget til at benytte det aktuelle logo i de udlejede artikler. Hvis dette viser sig ikke at være tilfældet og udlejer derfor er afskåret fra at opfylde sin del af den indgåede aftale, betragtes dette som misligholdelse, jfr. punkt 9. I tilfælde hvor lejer ikke selv fremsender det aktuelle logo, men i stedet godkender designudkast, gælder samme regler som ovenfor.

7. Abonnementet træder i kraft på det i service- og lejeaftalen aftalte opstartstidspunkt (første reelle levering hos lejer) og fortsætter indtil det opsiges, dog under hensyntagen til den i service- og lejeaftalen anførte aftaleperiode og det til enhver tid gældende opsigelsesvarsel. Aftalen er uopsigelig i den i service- og lejeaftalen anførte aftaleperiode. Aftalen kan herefter opsiges løbende med 12 måneder varsel til udgangen af en kalendermåned.

8. Hvis lejer ønsker aftalen hævet i utide, kan det ske ved betaling af 80% af resterende lejeafgifter i aftaleperioden. Såfremt en lejer sælger sin forretning, er lejer forpligtet til jfr. ovennævnte at udrede aftalen kontant eller overdrage aftalen til den nye ejer og meddele dette til udlejer. Såfremt en lejer ophører med sin forretning, er det lejers pligt at betale jfr. ovenstående.

9. I tilfælde af misligholdelse fra lejers side, af den indgåede aftale, er udlejer berettiget til at hæve aftalen og kræve bod på 80% af resterende lejeafgifter i aftaleperioden jfr. punkt 8. Såfremt lejer indleder forhandlinger om akkord, anmelder betalingsstandsning, åbner forhandlinger om tvangsakkord, bliver taget under konkursbehandling eller i fogedretten, afgiver insolvenserklæring, er udlejer berettiget til at ophæve aftalen og kræve bod, jfr. punkt 8.

10. Fravigelser eller tilføjelser til aftalen skal aftales skriftligt.

11. Udlejer foretager løbende kreditvurdering af kunder, og forbeholder sig ret til at afvise aftalen. Udlejer forbeholder sig desuden ret til at ændre fakturerings- og betalingsbetingelser på baggrund af kreditvurdering eller manglende overholdelse af gældende betalingsbetingelser.

12.  Det er ikke at betragte som misligholdelse af aftalen fra udlejers side såfremt udlejer foretager opstart senere end den angivne uge for opstart. Ved bestilling af logomåtter kan udlejer vælge at levere neutrale måtter til samme pris, indtil logomåtter kan leveres. Lejer forpligter sig til inden for 4 uger at fremsende logomateriale til udlejer. Udlejer afgør om materialet er anvendeligt. Lejer har pligt til at oplyse forventet opstartstidspunkt skriftligt inden 4 uger fra indgåelse af aftalen, såfremt dette ikke er anført i aftalen. Lejer forpligter sig til at sikre at aftalen kan effektueres og sættes i gang indenfor 12 mdr. fra underskriftdatoen, og afvigelser vil blive betragtet som misligholdelse af aftalen. Dette gælder således også, hvis lejer obstruerer en reel igangsættelse af aftalen (ikke fremsender logo, ikke vender retur på udlejers henvendelser etc.), og udlejer kan i det tilfælde ophæve aftalen jfr. pkt. 9.

13. Udlejer er i aftaleperioden berettiget til at være eneste leverandør af aftalte produkter og serviceydelser. Kunden er ikke berettiget til at reducere beholdningen, med henblik på at benytte en anden leverandør eller for på anden måde at undgå forpligtigelser i aftaleperioden.

14. Udlejer kan frit anvende underleverandører til opfyldelse af aftalen.

15. Udlejer kan ikke pålægges ansvar i forbindelse med afsmitning fra gummibagsiden. Et erstatningskrav overfor udlejer kan under alle omstændigheder ikke overstige fakturabeløbet for de solgte Ydelser og begrænses i øvrigt til skader, som ved indgåelse af Aftalen typisk kan forudses, og hvor udlejer har handlet groft uagtsomt. udlejer hæfter desuden ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved de solgte ydelser.

16. Udlejers persondata- og privatlivspolitik findes på www.maatteservicedanmark.dk

17. Enhver retslig tvist, skal behandles i Sø- og Handelsretten.